You are here

All States | Cypress Semiconductor

Cypress Semiconductor - NAGOYA

4-26-13 Meieki, Nakamura-ku
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 450-0002
Phone: +81-52-588-8800

Cypress Semiconductor - KSP

Kaganawa Science Park, 3-2-1 Sakado, Takatsu-ku
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan, 213-0004
Phone: +81-44-820-2700

Cypress Semiconductor - KAWASAKI

Cube Kawasaki, 1-14 Nisshin-cho, Kawasaki-ku
Kawasaki-shi, Kaganawa, Japan, 210-0024
Phone: +81-44-223-1700

Cypress Semiconductor - MIE PLANT

1500 Mizono, Tado-cho
Kuwana-shi, Mie, Japan, 511-0118
Phone: +81-594-87-7091

Cypress Semiconductor - SENDAI

AER Building, 1-3-1 Chuo, Aoba-ku
Sendai-shi, Miyagi, Japan, 980-0021
Phone: +81-22-796-3515

Cypress Semiconductor - MUSASHI KOSUGI

KDX Musashi Kosugi Bldg, 3-1200 Shinmaruko Higashi, Nakahara-ku

Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan, 211-0004

Phone: +81-44-920-8000

Cypress Semiconductor - OSAKA

Yodoko No.2 Bldg, 4-2-15 Bakuromachi, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, Japan, 541-0059
Phone: +81-6-4708-3019