Amazon FreeRTOS 101 CYWxx907: Lesson 2 Intro to AWS