Amazon FreeRTOS 101 CYWxx907: Lesson 3 Intro to WICED Wi-Fi